Wedstrijdreglement

a. toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op zowel de wedstrijd als de trimloop, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International  Association of Athletic Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelneemster op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

b. wijze van voortbewegen

Alle Deelneemsters dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

c. startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelneemster geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

d. startnummers

De Deelneemster ontvangt van de Organisator één stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelneemster dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het stuk textiel moet zodanig worden bevestigd en gedragen, dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelneemster verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Deelneemster wordt dringend verzocht medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelneemsters die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

e. deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelneemster binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt zij niet opgenomen in de uitslag.

Tijdlimieten

10 km 80 minuten
7,5 km    65 minuten
5 km 45 minuten

 

f. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelneemster te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

g. instructies wedstrijdleiding

Deelneemsters dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

h. overige bepalingen:

  • Het is de Deelneemster verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelneemsters wordt daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelneemsters. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelneemsters wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelneemster wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

i. tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelneemster vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de My Laps BibTag. De Organisator kan de tijden van de Deelneemster alleen dan registreren indien deze een Tag op de juiste wijze draagt. De Deelneemster ontvangt een Tag van de Organisator samen met het startnummer. De bruto tijd is de officiële tijd.

j. vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelneemster aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

k. ereprijzen

Iedere Deelneemster die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. De eerste drie lopers ontvangen ereprijzen. Een Deelneemster heeft geen recht op een prijs indien zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelneemster in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

l. indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het Evenement. De Deelneemster dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelneemster. Voor Deelnemsters die in een master-categorie zijn ingedeeld bestaat de mogelijkheid om te starten in (uitsluitend) de seniorencategorieën mannen senior (MSR) of vrouwen senior (VSR). Een eventueel verzoek dient de Deelneemster per e-mail aan de Organisator te richten.

m. prijzen per categorie

Elke Deelneemster die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Een Deelneemster heeft geen recht op een prijs indien zijj in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelneemster in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

AA Drink CineMec Leidsche Rijn Centrum Runner's World Magazine Vision Direct Nedal Gemeente Utrecht Pink Ribbon